logoBIP gov  herb
Stona Główna

Deklaracja dostępności Beskidzkiego Hurtu Towarowego

Beskidzki Hurt Towarowy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Beskidzkiego Hurtu Towarowego.

  • Data publikacji strony internetowej: ............
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: .......

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: ........

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: ......

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest ........, ......... . Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu +48......... . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Beskidzki Hurt Towarowy S.A.

ul. Wypoczynkowa 78, 43-300 Bielsko-Biała

Parking

  • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku

  • Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach.
  • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Winda

  • W budynku nie ma windy.

Pomieszczenia

  • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze, nie są dostępne korytarze i pomieszczenia na 1, 2 i 3 piętrze.

Łazienka

  • W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Do budynku i wszelkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego.

Udostępniony: 09 luty 2024 Poprawiono: 24 kwiecień 2024
Wytworzony przez: Janusz Graczyk Stanowisko wytwarzającego: Administrator
Licznik odwiedzin: 233
Wersje:
2024-04-24 11:58:01 Administrator
2024-04-17 14:09:51 Administrator
2024-02-20 07:43:48 Administrator
2024-02-20 07:40:31 Administrator
2024-02-20 07:38:25 Administrator
2024-02-20 07:37:28 Administrator
2024-02-19 14:13:16 Administrator
2024-02-09 11:02:53 Administrator